برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

23 اردیبهشت 1395
15:00-17:00

ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 30
آقای محمد عزیزی

23 اردیبهشت 1395
17:00-19:00

دانشکده علوم ریاضی و رایانه
ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 30
آقای حسین خسرونژاد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.
login