سه مدل کارا در بازار بیمه
کد مقاله : 1166-FEMATH
نویسندگان:
عبدالساده نیسی *1، مریم بازیار کپته2، فائزه بنی مصطفی عرب3
1عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی
2دانشکاه علامه
3دانشجو
چکیده مقاله:
در این مقاله در نظر داریم سه مدل اساسی سه مدل اساسسی سه مدل اساسی سه مدل اساسی سه مدل اساسی سه مدل اساسی سه مدل اساسسی سه مدل اساسی در بازار‌های بیمه با استفاده از ریاضی مالی معرفی کنیم. ابتدا دو مدل قیمت‌گذاری بیمه‌های کشاورزی را معرفی می کنیم که یکی از انها پوشش درامد محصول (CRC) و دیگری بیمه‌نامه‌ای بر پایه‌ی مدل دیتون ولاروک می‌باشد و سپس یک مدل بیمه اتکایی و سرمایه گذاری بهینه تحت ریسک نرخ بهره و تورم معرفی می کنیم .در این مقاله در نظر داریم سه مدل اساسی در بازار‌های بیمه با استفاده از ریاضی مالی معرفی کنیم. ابتدا دو مدل قیمت‌گذاری بیمه‌های کشاورزی را معرفی می کنیم که یکی از انها پوشش درامد محصول (CRC) و دیگری بیمه‌نامه‌ای بر پایه‌ی مدل دیتون ولاروک می‌باشد و سپس یک مدل بیمه اتکایی و سرمایه گذاری بهینه تحت ریسک نرخ بهره و تورم معرفی می کنیم .
کلیدواژه ها:
مدیریت ریسک، بیمه کشاورزی ، بیمه CRC،راهبرد سرمایه گذاری بهینه ، مطلوبیت ثابت نسبی ریسک گریزی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است