تشخیص وجود حباب
کد مقاله : 1163-FEMATH
نویسندگان:
مهسا کارخانه *1، عبدالرحیم بادامچی زاده2
1دانشجو
2هیئت علمی
چکیده مقاله:
حباب های مالی یکی از جدی ترین موضوعات مطرح در اقتصاد مدرن و بازار سرمایه است که تشخیص وجود آن در روند قیمت یک دارایی یک مساله باز است. در این مقاله دارایی ریسک داری که توسط معادله دیفرانسیل تصادفی براونی مدل شده است را مورد بررسی قرار میدهیم، زیرا این مدل هم در تئوری هم در کاربرد بسیار رایج است.روش ارائه شده در این مقاله با استفاده از تلفیق دو روش تخمین نوسان و باز آفرینی هسته فضاهای هیلبرت حاصل گردیده است. در مدل حرکت براونی ضریب نوسان به علت وابستگی به قیمت دارایی یک مقدار تصادفی است که رفتار آن با استفاده از روش های ارائه شده در این مقاله در مقادیر مشاهده تخمین زده میشود اگر این رفتار معقول باشد آنگاه تخمین گرها با استفاده از قضیه ی بازآفرینی هسته ی فضاهای هیلبرت به تمام مقادیر حقیقی و مثبت تعمیم داده میشود سپس جهت تشخیص وجود حباب در روند قیمتی مفروض نشان میدهیم که این روند قیمتی یک مارتینگل موضعی است.n این روش را با استفاده از روند قیمتی چندین سهام در بورس تهران که از سایت tsetmc.com از سال 1382 تا 1384 استخراج شده، نشان میدهیم. زمانی که شاخص واقعی بورس، طی 18 ماه بیش از 130 درصد رشد کرده و پس از ترکیدن یک روند نزولی را پیش گرفت.
کلیدواژه ها:
حباب ، مدل حرکت براونی، ضریب نوسان، هسته فضای هیلبرت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است