قیمت بازاری ریسک برای مدل‌های آفین
کد مقاله : 1159-FEMATH
نویسندگان:
راضیه گودرزی *
دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
قیمت بازاری ریسک یکی از عواملی است که در فرآیند قیمت گذاری مطالبات مشروط ظاهر می‌شود. بنابراین مدل‌هایی که برای آنها محاسبه این قیمت مناسب باشد مورد توجه بسیاری است. از جمله این مدل‌ها، مدل‌های آفین هستند. در این مقاله به معرفی قیمت بازاری ریسک گسترش یافته برای مدل‌های بازده آفین می‌پردازیم. قیمت بازاری ریسک آفین گسترش یافته یک برازش مناسب با اهمیت آماری بالا برای مدل‌های آفین فراهم می‌کند و تحت شرایطی فرصت‌های آربیتراژی را ایجاد نمی‌کند. قیمت بازاری ریسک گسترش یافته را برای مدل‌های یک عاملی، دوعاملی و سه عاملی بدست می‌آوریم. قیمت بازاری ریسک آفین گسترش یافته محدودیت‌های لازم برای برقراری شرایط غیردستیابی مرزی تحت اندازه‌های P و Q را اعمال می‌کند.با استفاده از قیمت بازاری ریسک آفین گسترش یافته چندین خانواده از مدل‌های ساختارزمانی آفین تخمین زده می‌شوند. اگر چه ما بر روی مدل‌های بازده آفین تمرکز می‌کنیم اما این روش می‌تواند برای مدل‌های دیگر قیمت گذاری دارایی‌ها نیز استفاده شود.
کلیدواژه ها:
ساختارزمانی، قیمت بازاری ریسک، مدل بازده آفین، قیمت گذاری بدون آربیتراژ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است