ارائه روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل رابطه‌ای خاکستری در گزینش نیروی انسانی
کد مقاله : 1147-FEMATH (R1)
نویسندگان:
متین آل احمد *
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
چکیده مقاله:
هر سازمان با هر نوع محصول، خدمت و رویکردی نیازمند نیروی انسانی قوی و کارآمد است، یکی از مهمترین فرایندهای مدیریت این نیروها انتخاب صحیح و به‌کارگیری مناسب آنها در سازمان است. برای انتخاب صحیح نیروی انسانی لازم است تا تصمیم‌گیرنده با استفاده از روش‌های مناسب تصمیم‌گیری چند معیاره"MCDM" بتواند انتخاب درستی از بین متقاضیان انجام دهد. در این پژوهش با استفاده از تلفیق دو روش تحلیل سلسله مراتبی "AHP" و روش تحلیل رابطه‌ای خاکستری"GRA"جهت تصمیم برای انتخاب مدیر فروش بخش گرمایش با توجه به شاخص‌های سن، تحصیلات، علاقه، حقوق درخواستی، سابقه کار، محل زندگی و جذابیت ظاهری از بین چهار متقاضی نهایی شغل در شرکت حرارت گستر مبنا صورت پذیرفته که با توجه به نتایج بهترین انتخاب صورت اتخاذ گردیده است، ترکیب روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل رابطه‌ای خاکستری باعث بالا رفتن کیفیت تصمیم‌گیری گردیده و همچنین به عنوان الگویی در تصمیم‌گیری‌های آینده سازمان به کار گرفته می‌شود.
کلیدواژه ها:
تصمیم گیری چند معیاره؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ تحلیل رابطه‌ای خاکستری؛ مدیریت منابع انسانی؛ گزینش
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است