مقایسه سنجه های ریسک سیستمی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله اصلی طبق فرمت در 5صفحه)
کد مقاله : 1146-FEMATH
نویسندگان:
آذر آذری قره لر *1، محمد علی رستگار2
1کارشناس بانک ملت
2عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
بحران مالی سال2008- 2007موجب مطالعات گسترده در حوزه ریسک سیستمی شد. ریسک سیستمی به ریسک سقوط سیستم مالی که ناشی از ارتباطات بین مؤسسات است، گفته می شود.در سال های اخیر،بانک مرکزی ایران با بیان اینکه در صورت عدم‌ مدیریت مناسب ریسک نقدینگی،این ریسک می‌تواند به بروز ریسک سیستمی در نظام مالی کشور منجر شود،نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده است.سنجه های ریسک سیستمی را می توان به دو نوع تقسیم کرد؛نوع اول،سنجه هایی که ریسک سیستم را در حالتی که یک نهاد کلیدی در معرض بحران قرار گرفته است مورد سنجش قرار می دهند و نوع دوم، سنجه هایی که ریسک یک نهاد را موقعی که سیستم در بحران قرار دارند محاسبه می کنند.در تحقیق حاضر،20شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران طوری انتخاب شده اند که از ابتدای سال1390تا پایان شهریور سال1394روزانه به طور میانگین بیشتر از0.5درصد ارزش کل بازار را داشته باشندو دارای بیشترین تعداد روزهای معاملاتی باشند.در این مقاله، ریسک سیستمی با سنجه های"دلتا ارزش در معرض خطر شرطی(∆CoVaR(α))-زیان مورد انتظار حاشیه ای(MSE)-زیان موردانتظار جزء(CSE)-زیان مورد انتظار سیستمی(SES)-وابستگی دنباله پایین(LTD)"اندازه گیری و ارتباط بین ریسک سیستمی شرکت ها با ارتباطات برون سازمان و اندازه شرکت تعیین شده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که در20 شرکت موجود در نمونه تحقیق در بازه زمانی مذکور در اکثریت سنجه ها،شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران،شرکت سرمایه گذاری امید،شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی،شرکت معادن روی ایران دارای کمترین و بانک تجارت و شرکت خودروسازی سایپا دارای بیشترین ریسک سیستمی می باشند.سنجهLTDوSESو سنجه هایCESوMESو CoVaRدارای عملکرد مشابه بایکدیگر هستند.
کلیدواژه ها:
ریسک سیستمی- دلتا ارزش در معرض خطر شرطی - زیان مورد انتظار حاشیه ای - زیان موردانتظار جزء - زیان مورد انتظار سیستمی –وابستگی دنباله پایین
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است