بکارگیری مدل های برنامه ریزی آرمانی جهت برآورد مناسب هزینه های خدمات در برگزاری مناقصات
کد مقاله : 1145-FEMATH
نویسندگان:
مجید زارع زاده *
معاون امور پشتیبانی و منابع انسانی
چکیده مقاله:
در برگزاری مناقصات در دستگاه های اجرایی همواره مناسب ترین قیمت و با کیفیت ترین فرایند مد نظر می باشد. به منظور برگزاری مناقصه یکی از الزامات مهم برآورد هزینه های فعالیت و یا خدمت مورد نظر است که راهنمایی برای اعضای کمیسیون معاملات و مناقصات است تا بدین روش بتوانند دیدگاه بهتری نسبت به بررسی پیشنهادات ارائه شده داشته باشند. در این بین برآورد هزینه فعالیت های عمرانی به دلیل ماهیت ابزاری و سخت افزاری خود و بکارگیری ریزمترها و فهرست بها، کمی آسانتر بوده و ابهام کمتری دارد. این امر در مورد فعالیت های خدماتی و تصدیگری مشکل تر است، زیرا در این حالت پارامترهای بیشتری وارد شده و سری های زمانی نیز تاثیرگزار می باشند. حال در صورتیکه این فرایند خدماتی چند منظوره باشد، تحلیل آن نیز به مراتب سخت تر است و بکارگیری روش های برنامه ریزی خطی و استفاده از نرم افزار های مرتبط ضروری می باشد. در این تحقیق، بر اساس ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری و روش های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، فعالیت های مورد نظر پایش و تحلیل شد و به کمک روش های برنامه ریزی خطی برآورد مناسبی برای قیمت گذاری آنها اتخاذ شد. با توجه به چند منظوره بودن فعالیت، جواب برنامه رایانه ای دارای چند پیشنهاد متفاوت بود که در این بین بهینه ترین برآوردها مد نظر قرار گرفت و از آنها در ارزیابی قیمت های پیشنهادی مناقصه گذاران استفاده شد.
کلیدواژه ها:
برنامه ریزی آرمانی، مناقصه، برآورد قیمت، بهینه سازی،
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است