تحلیل حساسیت تطبیق پارامترهای مدل هستون
کد مقاله : 1137-FEMATH
نویسندگان:
ساناز موسوی *، علیرضا سهیلی
دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
پارامترهای مدل هستون را با داده‌های بازار S&P500 مطابقت داده‌شده و سپس پارامترها، به‌عنوان نقطه شروع، برای تحلیل حساسیت اوراق اختیار معامله اروپایی و آسیایی، با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو، به کار گرفته‌شده‌اند. از داده‌های شاخص S&P500 به دلیل این که بازاری پویا برای اختیار معامله روی شاخص دارد، استفاده شده است. پارامترهای مدل برای اختیار اروپایی کالیبره گردیده و سپس از آن‌ها برای ارزش‌گذاری اختیارات نامتعارف آسیایی استفاده شده است. همان‌طور که در ادامه نشان داده‌شده، همبستگی میان تلاطم و قیمت سهم، تأثیر بسیار قابل‌توجهی بر قیمت انواع اختیار معاملات دارد. حساسیت قیمت یک اختیار معامله نسبت به یک متغیر با حروف یونانی، ، ، ، ، نشان داده‌شده‌اند. برای اختیار خرید اروپایی یک فرم بسته، از دلتا و گاما به دست می‌آید. به عنوان نتیجه‌گیری، رفتار اختیارات تحت مدل هستون، به کمک نرم‌افزارهای و ، به همراه اصلاح روش‌های عددی به منظور جلوگیری از سوگیری قیمت‌ها بررسی شده است.
کلیدواژه ها:
مدل هستون، شبیه‌سازی مونت‌کارلو، اختیار معامله اروپایی، اختیار معامله آسیایی، تحلیل حساسیت.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است