روش‌های استوار آماری در انتخاب سبد سرمایه‌گذاری
کد مقاله : 1136-FEMATH (R1)
نویسندگان:
اسماعیل چوگلی *1، علی آقامحمدی2
1دانشکده ریاضی
2هیات علمی
چکیده مقاله:
: روش‌های استوار آماری با ارایه رویکردی جهت برآورد‌های استوار برای ماتریس واریانس-کواریانس بازده دارایی‌ها، که تنها پارامتر مورد‌ نیاز جهت تشکیل سبد‌های کمترین-واریانس و عامل ایجاد خطای برآورد در این سبد‌ها نیز هستند، در نظریه انتخاب سبد مورد بحث قرار می‌گیرند. هدف این روش‌ها کاهش حساسیت وزن سبد‌ نسبت به انحرافات توزیع بازده دارایی‌ها از توزیع واقعی آنها است. برآوردگر‌ها در این روش‌ها با در نظرگرفتن این حقیقت که توزیع بازده دارایی‌ها همواره از توزیع واقعی انحراف دارد، اطلاعات مفیدی نه تنها برای توزیع واقعی بلکه برای توزیع‌های همسایه نیز ارایه می‌دهند. در واقع این روش‌ها با ارایه یک مسئله بهینه‌سازی غیرخطی منفرد که متغیر‌های تصمیم آن وزن‌های سبد و تابع هدف آن برآورد‌های استوار هستند، شروع می‌شود. در این مقاله با فرض حالت‌های متفاوت انحراف بازده دارایی‌ها از توزیع واقعی، از انواع توزیع‌های نرمال آمیخته جهت شبیه‌سازی استفاده می‌کنیم و عملکرد و همواری وزن سبد‌های استوار در این روش‌ها را با سبد‌های معمول مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کلیدواژه ها:
انتخاب سبد، مدل کمترین-واریانس، استوار آماری، خطای برآورد
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است