بررسی رابطه متقابل فشار بازار ارز و بازار سرمایه با استفاده از آزمون علیت گرنجر و مدل خودرگرسیون برداری
کد مقاله : 1132-FEMATH (R1)
نویسندگان:
سیدمجتبی موسوی *، مهدی رضائی، فرهاد سلطانی
تهران
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت بررسی علمی و دقیق ارتباط بین بازارهای موازیِ سهام و ارز و تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر و شناخت چارچوب نظری این موضوع، بایستی تحلیلی موشکافانه از روابط آن‌ها انجام گیرد. فشار بازار ارز از جمله موضوعات مهم و قابل توجهی است که در ایران کمتر مورد بررسی قرار گرفته شده است و تاکنون تحقیقی در زمینه ارتباط فشار بازار ارز با بازار سهام در ایران انجام نشده است. در این تحقیق با تعریف شاخص فشار بازار ارز و محاسبه آن، و انجام آزمون‌های علیت گرنجر و خودرگرسیون برداری در راستای تحقق هدف بررسی علیت و یافتن جهت و زمان سرریز بین بازارها بررسی شده است. به منظور لحاظ کردن دوره‌های رونق و رکود در بازار، این تحقیق با استفاده از داده‌های ماهانه در طی سال‌های 1380 الی 1393 انجام شده است؛ از نتایج این پژوهش می‌توان به این اشاره کرد که در کوتاه‌مدت، تغییرات بازار سهام به بازار ارز سرریز می‌شود اما در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت، سرریز بین بازار ارز و بازار سهام به‌صورت دو طرفه انجام می‌شود.
کلیدواژه ها:
فشار بازار ارز، شاخص کل بورس اوراق بهادار، مدل خودرگرسیون برداری، علیت گرنجر
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است