طراحی و انتخاب مدل هیبریدی برتر برای رتبه‌بندی سهام و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری: مطالعه موردی صنعت دارو
کد مقاله : 1131-FEMATH (R1)
نویسندگان:
امین صداقتی پور *، سجاد جبینی
دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
برای رسیدن به یک سرمایه‌گذاری سودآور دو مرحله را می‌توان متصور بود.. ابتدا در گام اول باید سهام برتر انتخاب شوند (مسئله ارزیابی عملکرد و رتبه بندی) و سپس در گام دوم به تشکیل سبد سودآور با نسبت‌های بهینه از میان سهام برتر اقدام کرد (مسئله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری). در این پژوهش ما با استفاده از سه روش تصمیم‌گیری چند شاخصه TOPSIS، ELECTRE و روش ترکیبی، سه رتبه‌بندی برای 20 سهم صنعت دارو بورس اوراق بهادار تهران تعیین کردیم و پس از اجرای جداگانه دو مدل غیرخطی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری روی سه رتبه‌بندی، به 6 سبد متفاوت دست یافتیم. همگرایی روش ها در رتبه بندی سهام نیز مشاهده شد، به طوری که دو سهم دسینا و دفرا در هر سه روش در رتبه های اول تا سوم قرار داشتند. با محاسبه معیارهای مختلف بازدهی و ریسک و به کمک روش TOPSIS، مدل هیبریدی ترکیبی-تتا به عنوان برترین مدل برای صنعت دارو انتخاب شد.
کلیدواژه ها:
سبد سرمایه‌گذاری، TOPSIS، ELECTRE، مدل هیبریدی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است