تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوهای مختلف خانواده ARFIMA-GARCH: مطالعه موردی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1128-FEMATH (R1)
نویسندگان:
محمد مهدی داودی *1، رضا طالبلو2
1فارق التحصیل/دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
2هیئت علمی/دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:
در این مقاله با استفاده از 10 الگوی خانواده گارچ، ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سطوح اطمینان 0.95 و 0.99 محاسبه شده است. همچنین با توجه به دنباله پهن سری‏های زمانی مالی از دو توزیع نرمال و تی استودنت برای محاسبه ارزش در معرض ریسک استفاده شده است. برای این کار بازده‌ شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1379 تا 1394 مورد استفاده قرار گرفته است. پس از محاسبه ارزش در معرض ریسک با هریک از روش‏های مذکور، با بکارگیری دو شاخص پس‏آزمایی کوپیک و کریستوفرسن کفایت عملکرد هریک از روش‏ها آزمون شده است. در نهایت با استفاده از آزمون لوپز عملکرد هر یک از روش‏های اندازه‏گیری ارزش در معرض ریسک رده بندی شده است. nنتایج این پژوهش نشان می‏دهد که عملکرد تمامی الگوهای گارچ با توزیع نرمال نسبت به توزیع تی استودنت در سطح 0.95 قابل اتکاتر می‏باشد. همچنین در سطح اطمینان 0.99 توزیع تی استودنت نتایج بهتری را نشان می‏دهد. در بین الگوهای مختلف خانواده گارچ در سطح اطمینان 0.99، الگوهای EGARCH و TGARCH نتایج بهتری را نسبت به 10 الگوی دیگر ارائه کرده اند. همچنین در سطح اطمینان 0.95 الگوهای NAGARCH و IGARCH از مقبولیت بیشتری برخوردار است.
کلیدواژه ها:
الگوهای ارزش در معرض ریسک، ARFIMA، خانواده GARCH، پس آزمایی، آزمون لوپز
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است