ارزش‌گذاری اوراق بهادار شرکت‌ها
کد مقاله : 1125-FEMATH (R1)
نویسندگان:
ام البنین بشیری گودرزی *1، کاظم نوری هفت چشمه2
1دانشجو
2استادیار دانشکده ریاضی
چکیده مقاله:
چکیده: در این مقاله ارائه یک روش شبه تحلیلی مبتنی بر برنامه‌ریزی پویای مزدوج با تعداد عناصر متناهی، به منظور ارزش‌گذاری اوراق بهادار به عنوان مشتقه‌ای از دارایی‌های شرکت، مدنظر می‌باشد. همچنین ساختار دامنک‌های ثمر و محاسبه احتمال‌های نکول مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مطالعه سبدهای بدهی قراردادی با استفاده از اوراق قرضه باتقدم و اوراق قرضه بی‌تقدم به ساخت مدل و بیان ویژگی‌های توابع بدهی و سرمایه مبادرت گردیده و سپس فرایند تجدید سازمان با در نظر گرفتن دوره‌های مهلت یک شرکت جهت فراخوانی و با تمرکز روی انجام معامله بین دارندگان درخواست تحت نکول، بررسی خواهد شد. در نهایت با تحلیل عددی مدل‌های مختلف و مقایسه مقادیر برنامه‌ریزی پویا به نشان دادن قابلیت انعطاف‌پذیری و کارایی روش ارائه شده می‌پردازیم و با انجام یک تحلیل حساسیت نسبت به پارامترهای ورودی، عامل اصلی‌ نکول یک شرکت شناسایی می‌گردد.
کلیدواژه ها:
برنامه‌ریزی پویا، اوراق بهادار شرکت، مشتقات
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است