مقدمه‌ای بر ریسک اعتباری با استفاده از مدل‌های تلاطم تصادفی جهش‌دار
کد مقاله : 1113-FEMATH (R2)
نویسندگان:
محیا پورشعبان مازندرانی *1، محمد جلودارممقانی2
1دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
2هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
بحران مالی 2008آمریکا، علاقه به یافتن روش های دقیق برای مدل سازی ریسک اعتباری شرکت ها را افزایش داده است. رویکردهای ساختاری و تقلیل یافته دو رده ی اصلی از این مدل ها را تشکیل می‌دهند، و نقش های مهمی را در مدیریت ریسک اعتباری و فرایند ارزیابی عملکرد ایفا می‌کنند. از یک طرف رویکرد صورت تقلیل یافته نکول های اعتباری را به عنوان پیشامدهای برونزایی مدل سازی می‌کند، که فرایندهای تصادفی محرک آنها هستند. از سوی دیگر رویکرد ساختاری رابطه ای صریح بین ریسک نکول و ساختار سرمایه شرکت عرضه می‌کند. به این معنا که، مدل های ساختاری مکررا به مبنای اقتصادی مراجعه می‌کنند و توصیف درونزا برای نکول شرکت تامین می‌کنند. در این مقاله به بیان مدل مرتون و نواقص آن در پیش‌بینی ریسک اعتباری و نیز به بیان مدل ساختاری تلاطم تصادفی(SV) و همچنین مدل ساختاری تلاطم تصادفی و جهش دار (SVJ) و تاثیر هر دوی تلاطم تصادفی و جهش در پیش بینی ریسک اعتباری شرکت های بزرگ می پردازیم.
کلیدواژه ها:
تلاطم تصادفی _ جهش _ ریسک اعتباری_ مدل مرتون
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است