بررسی رابطه پویای بورس تهران و استانبول
کد مقاله : 1111-FEMATH
نویسندگان:
ماشاالله عظیمی1، احمد مویدفرد2، سینا عنایت اللهی *3
1دبیرکل اتاق تعاون و عضو شورای عالی بورس
2دانش آموخته
3دانشجو
چکیده مقاله:
بازارهای سهام یکی از مهم‌ترین اجزاء اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شوند که شناخت عوامل موثر بر آنها به داشتن اقتصاد پویا و با شاخص‌های مطلوب یاری می‌رساند. همچنین بررسی روابط بین بور‌س‌های مختلف از سویی به شناخت بهتر جریان سرمایه و از سویی دیگر به تصمیم‌گیری بهتر در مورد سیاستگذرای و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه منجر می‌شود. شاخص کل بورس در هر کشور،مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار آن کشور است. در این مقاله به ارتباط بین شاخص کل بورس‌های تهران و استانبول با استفاده از داده‌های روزانه و در دوره 13 مارس 2001 تا 6 نوامبر 2015 پرداخته‌ ‌شده است. آزمون علیت گرنجر برای بررسی رابطه ی بلند مدت بین متغیرها استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه علیت یک‌طرفه از بورس استانبول به بورس تهران می‌باشد به این معنی که تغییرات بورس استانبول بر تهران تاثیرگذار بوده اما عکس این قضیه صادق نبوده است.
کلیدواژه ها:
بورس تهران، بورس استانبول، رابطه پویا، علیت گرنجر.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است