تخمین نسبت بهینه پوشش متقاطع ریسک قیمت نفت
کد مقاله : 1110-FEMATH (R1)
نویسندگان:
ناصر قائم دوست *1، احمد پویان فر2
1.....
2عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
چکیده مقاله:
بازار نفت یکی از اصلی ترین بازارهای جهانی است که معمولا در رابطه با دیگر بازارها پیشرو است. به عبارت دیگر تغییرات نفت موجب تحول در دیگر بازارها می شود و در اکثر مواقع عکس این موضوع صادق نیست. یکی از ویژگی های بازار نفت خام ، نوسانات زیاد قیمت ها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می شود. از آنجایی که در اقتصاد ایران بخش نفت سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و ریسک قیمت آن اثرات منفی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند، لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکار های مناسب ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به منظور بررسی نرخ های پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قراردادهای آتی سکه طلای بورس کالای ایران طی دو سررسید دو ماهه و چهار ماهه در دوره 1388 تا 1394 استفاده شده است که داده ها به صورت روزانه می باشند. نرخ های پوششی به وسیله برآورد مدل های BEKK-GARCH، CCC-GARCH و VECM-GARCH محاسبه شده اند. نتایج حاصله نشان می دهد که نرخ های بهینه پوششی سررسیدهای چهار ماهه در مقایسه با سررسیدهای دوماهه از کارایی بهتری برخوردار هستند و همچنین بهترین مدل برای تخمین نرخ بهینه پوشش استفاده از مدل (VECM-GARCH(1,1 با کارایی 0/62 در طول سررسید می باشد.
کلیدواژه ها:
پوشش متقاطع ریسک، نسبت بهینه پوشش ریسک، مدل BEKK-GARCH، مدل CCC-GARCH، مدل VECM-GARCH
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است