پیش بینی تغییرات مولفه های جمعیت شناختی با رویکرد دینامیک سیستم ها
کد مقاله : 1107-FEMATH (R1)
نویسندگان:
فرشید عوض آبادیان، محمد ترکاشوند، آرمان رضایتی چران، سید علیرضا نیک بخت *
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
چکیده مقاله:
روند رو به کاهش نرخ زاد و ولد در دهه گذشته در ایران مورد توجه بسیاری از متولیان امور مختلف قرار گرفته است. از آنجا که جمعیت یک کشور می تواند به عنوان یکی از عناصر قدرت و نیروی نظامی، دفاعی، تولیدی و سرمایه انسانی مطرح باشد لذا شناخت عوامل و تعیین روند این کاهش جمعیت امر بسیار مهم و تاثیرگذاری میتواند در راستای سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه باشد. در این تحقیق مولفه های اصلی تاثیرگذار بر ازدواج و تولید نسل در قالب یک مدل سیستم دینامیکی مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل مذکور سپس با داده های مربوط به ایران از سال 1385 اجرا شده و نتایج نشان میدهد که میزان متولدین تا سال 1396 روند صعودی و رو به رشدی داشته و افت شدید جمعیت را نشان میدهد که در دهه ی جاری اتفاق خواهد افتاد. همچنین از طریق تحلیل حساسیت میزان تاثیر گذاری تغییر نرخ ازدواج و تغییرات احتمال ازدواج بررسی شده اند
کلیدواژه ها:
جامعه شناسی محاسباتی ، سیستم دینامیکی، جمعیت شناسی، تحلیل حساسیت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است