رابطه کارایی زیرسیستم ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست در تحلیل پوششی داده های شبکه ای
کد مقاله : 1103-FEMATH (R1)
نویسندگان:
مریم عزیزیان *1، استاد راهنما دکتر علی جمشیدی2
1دانشگاه آزاد خوراسگان
2آزاد خوراسگان
چکیده مقاله:
چکیدهnشاخص بهره وری مالم کوئیست در تحلیل پوششی داده ها تغییرات بهره وری را در گذر زمان اندازه گیری می کند و به دو مؤلفه تجزیه می شود: اندازه گیری تغییرات کارایی و اندازه گیری تغییرات مرز. مدل های قدیمی DEA در تحلیل پوششی داده ها کارایی کلی یک سیستم تولید دو مرحله ای را بدون در نظر گرفتن کارایی زیرسیستم های آن اندازه گیری می کنند. در حالی که کارایی یک سیستم دو مرحله ای در یک دوره خاص از زمان، می تواند به کارایی دو مرحله سازنده آن تجزیه شود و یک سیستم کاراست اگر وفقط اگر زیرسیستم های آن کارا باشند. بر این اساس، منابع ناکارایی در یک سیستم قابل شناسایی می شود. کارایی های بدست آمده بر حسب کارایی زیرسیستم ها، می تواند برای محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست جامع (GMPI) با وزن مشترک برای مقایسه DMUها با رویه های مرزی متفاوت استفاده شود. و درمی یابیم MPI جامع سیستم، ترکیبی از MPI زیر سیستم هاست. و به بیان مزایا و معایب مدل رابطه ای ارائه شده و بسط نتایج در مدل های شبکه ای بزرگتر می پردازیم.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: سیستم دومرحله ای چنددوره ای، سیستم سری، کارایی، شاخص بهره وری مالم کوئیست.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است