بررسی وجود حباب در قیمت یک دارایی براساس زنجیرهای مارکف
کد مقاله : 1048-FEMATH-FULL
نویسندگان:
محمد حیدری *1، علی آقامحمدی2
1دانشجو
2هیات علمی
چکیده مقاله:
منظور از حباب قیمت یک دارایی، افزایش بیش از حد و خارج از انتظار قیمت آن است. کاهش چشم‌گیر قیمت بعد از ایجاد حباب نیز اصطلاحا ترکیدن حباب نامیده می‌شود. از لحاظ تاریخی می‌توان گفت که بحران‌های مالی، اغلب با یک حباب بازار سرمایه به‌وجود می‌آیند، به‌طوری که ترکیدن حباب قیمت یک دارایی می‌تواند منجر به بحران اقتصادی در اقتصاد حقیقی یک کشور شود. در این مقاله به بررسی و کشف این حباب‌ها پرداخته خواهد شد. یک مدل جدید برای قیمت بیان می‌شود، که ساختار دینامیک آن بصورت دو رژیم متفاوت می‌باشد. در واقع یک رژیم دوره نرمال را نشان می‌دهد، که متناظر با فرض کارا بودن بازار است و دومین رژیم بیانگر دوره حباب می‌باشد. این دو رژیم تحت یک زنجیر مارکف، قابل تبدیل به یکدیگر هستند. برای تخمین وضعیت‌های پنهان و پارامترهای مدل و در پایان پیش‌بینی و بررسی وجود حباب در زمان‌های حقیقی، روش‌های آمار بیزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها:
حباب، مدل فضا-حالت، پارتیکل فیلتر، فیلتر کالمن
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است