مدیریت ریسک نقدینگی در طول بحران مالی با استفاده از کنترل بهینه‌ی تصادفی
کد مقاله : 1043-FEMATH-FULL
نویسندگان:
علی پورشرافتان *1، علی دلاورخلفی2، ریحانه حضوری3
1منزل شخضی
2عضو هیات علمی
3منزل شخصی
چکیده مقاله:
در زمان وقوع بحران مالی بانک ها جهت حفظ سطح نقدینگی خود تحت فشار شدید هستند. به طور کلی شواهد تجربی نشان می‌دهد نقدینگی کافی انجام تعهدات را تضمین می کند، درحالیکه بانک‌های فاقد آن، این توانایی را ندارند. پایان‌نامه به دنبال ارائه ی مدلی هستیم که توانایی پیش بینی رفتار نقدینگی شرکت یا نهاد مطبوع را داشته باشد. این سیستم دینامیکی از اطلاعات قبل نهاد مورد نظر که در اینجا بانک می باشد، تغذیه می شود. در واقع هدف این سیستم دینامیکی بدست آوردن دیدی کلی از رفتار نقدینگی بانک از طریق مشاهده‌ی همین نوع رفتار در گذشته‌ی اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی می باشد. علت این امر این است که ریسک نقدینگی تحت تأثیر مستقیم ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار است. لذا با توجه به قوانین کمیته‌ی بال، یافتن روشی مبتنی بر دینامیک تصادفی پارامترهای نقدینگی بانک از قبیل دارایی‌های نقدشونده و خالص جریان نقدی خروجی، یکی از چالش‌های مورد توجه بانک‌های مرکزی می‌باشد. هدف این مقاله تعیین استراتژی بهینه جهت کاهش ریسک نقدینگی بانک از طریق افزایش نسبت پوششی نقدینگی می‌باشد.
کلیدواژه ها:
ریسک نقدینگی، اوراق‌بهادارسازی، کنترل بهینه‌ی تصادفی، معادله‌ی همیلتن- ژاکوبی- بلمن.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است