روانشناسی مدیریت ریسک
کد مقاله : 1016-FEMATH-FULL
نویسندگان:
مهدیه جعفری *، مزدک عالی محمودی
مدرس دانشگاه
چکیده مقاله:
با پیشرفت جوامع بشری ، ارکان مدیریت نیز گسترده تر گردید . روح و روان بشر مهد انگیزه و پیشرفت است ، یک مدیر کارآمد باید دارای راهبردهای روانشناسی قوی باشد تا به وسیله شناخت صحیح خصوصیات کارکنان خود ، استعداد ها و توانایی های آنان ، با ایجاد انگیزش قوی نیروی نهفته درونی کارکنان خود را ، از نیرویی بالفعل به نیرویی بالقوه در آورد . یکی از ارکان مهم مدیریت ، مدیریت ریسک می باشد ، اساس مدیریت ریسک عبارتند از ، ربودن فرصتها ، بهبود و به کارگیری سرمایه ، کاهش زیان های عملیاتی و اعمال تصمیم مناسب در جهت واکنش به ریسک ازجمله پذیرش یا اجتناب می باشد ، که رمز موفقیت در تمامی این امور نیازمند مدیریتی می باشد که از نظر روانشناسی دارای افعال بالقوه مدیریت ریسک در جهت دست یافتن به اهداف خود باشد . لذا در پژوهش حاضر ، ما به رواشناسی مدیریت ریسک پرداختیم .
کلیدواژه ها:
روانشناسی ، مدیریت ، ریسک
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است