تحلیل بیزی ارزش در معرض خطر توأم با استفاده از مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی تک شاخصی
کد مقاله : 1014-FEMATH-FULL
نویسندگان:
علی آقامحمدی *1، میثم سجودی2
1هیات علمی
2کارشناس ارشد ریاضیات مالی
چکیده مقاله:
معیار ریسک ارزش در معرض خطر یا همان یکی از کاربردی‌ترین معیارهای اندازه‌گیری ریسک در بازارهای مالی است. از آنجایی‌که قیمت یک سهام، وابسته به ارزش شاخص‌های موجود در بازار است، بنابراین استفاده از مدل‌های توصیفی برای مدل‌بندی قیمت سهام برحسب این شاخص‌ها روشی کارا برای برآورد معیار است. اما واضح است که علاوه بر تاثیر این شاخص‌ها، ارزش سهام برخی از شرکت‌ها (شرکت‌های مادر) نیز تا حدود زیادی در بازار اثرگذارند که می‌توانند قیمت سهام شرکت‌های دیگر را تحت تاثیر قرار دهند. به این پدیده در ادبیات مالی "سرایت" گویند. این تاثیرگذاری در سنجش معیار با استفاده از مدل‌های توصیفی معمولا نادیده گرفته می‌شود. در این مقاله برای لحاظ تاثیر این پدیده، معیار ریسک ارزش در معرض خطر توأم معرفی می‌شود. این معیار برای یک سهام، بصورت برآورد معیار خود شرکت به‌علاوه ضریبی از تاثیر ارزش در معرض خطر یک شرکت مادر دیگر تعریف می‌شود. لذا ابتدا یک شرکت تأثیرگذار به‌کمک یک مدل رگرسیونی چندکی خطی مدل‌بندی شده و پارامترهای مجهول مدل رگرسیونی، به‌روش آمار بیزی برآورد می‌شوند. در ادامه نیز به‌منظور افزایش کارایی مدل، از یک مدل رگرسیونی چندکی غیرخطی تک شاخصی استفاده می‌شود. در پایان با لحاظ کردن معیار شرکت، معیار برای هر سهام دلخواه برآورد می‌شود.
کلیدواژه ها:
ارزش در معرض خطر توأم، مدل رگرسیون چندکی خطی ، مدل رگرسیون چندکی غیرخطی تک شاخصی، آمار بیزی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است