مروری بر معیار جدید ریسک GlueVaR و ارائه مدل رگرسیون چندکی ترکیبی برای برآورد آن
کد مقاله : 1013-FEMATH-FULL
نویسندگان:
علی آقامحمدی *1، مهدی سجودی2
1هیات علمی
2کارشناس ارشد ریاضیات مالی
چکیده مقاله:
معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر، دو معیار مهم اندازه‌گیری ریسک در بازارهای مالی هستند که ریسک را در قالب یک عدد مشخص می‌کنند. چون هر دوی این معیارها با دقت بالایی به روشهای آماری قابل برآورد و تحلیل هستند در سالهای اخیر بسیار مهم و کاربردی شده اند. اما هر دو این معیارها، در سنجش ریسک دارای معایبی نیز هستند. به همین دلیل معیار جدید ریسک با نامGlueVaR در سال 2014 میلادی و در انتقاد از این دو معیار ریسک معرفی شد. در این مقاله این معیار به تفصیل توصیف شده و مزایای آن در مقایسه با دو معیار دیگر بیان می‌شوند. در ادامه با استفاده از مدل‌ رگرسیونی چندکی ترکیبی، روشی برای برآورد این معیار ارائه خواهد شد. در پایان نیز این معیار ریسک، برای داده‌هایی از لگ- بازده قیمت سهام یک شرکت از بازار بورس آمریکا و دو شرکت از بازار بورس ایران برآورد می‌شود.
کلیدواژه ها:
ارزش در معرض خطر، متوسط ارزش در معرض خطر، رگرسیون چندکی ترکیبی، معیار جدید ریسک GlueVaR.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است