الویت بندی عوامل موثر بر بهبود هزینه های کیفیت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
کد مقاله : 1011-FEMATH-FULL (R1)
نویسندگان:
اکبر زواری رضائی *1، امیر سلیمان نژاد تمر2
1عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
2دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
چکیده مقاله:
هزینه یابی کیفیت راهکاری مهم برای کنترل هزینه ها و حفظ کیفیت مطلوب محصولات می باشد. در این تحقیق با تعیین مهم ترین و موثرترین عوامل، نقش فرایند تحلیل سلسله مراتبی را در بهبود هزینه های کیفیت بررسی میکنیم. اهداف پژوهش حاضر، مشخص کردن روشهایی جهت بهبود هزینه های کیفیت با استفاده ازشاخص های فرآیند سلسله مراتبی می باشد. این تحقیق از نظر روش یک تحقیق توصیفی و پیمایشی و از نوع کاربردی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایEXCEL – Expert Choiceاستفاده گردیده است.nما برای تاکید بر اهمیت تکنیک سلسله مراتبی در شناسایی هزینه ها توسط مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی، مواردی که در بهبود هزینه های کیفیت دخیل بودند شناسایی کردیم(4معیار) و سپس اقدام به ساخت فرایند سلسله مراتبی همراه با تجزیه و تحلیل آن نمودیم، برای بررسی بیشتر شکل ها و نمودارهای مربوطه برای این عوامل را نیز رسم می کنیم.
کلیدواژه ها:
هزینه های کیفیت، تحلیل سلسله مراتبی، بهره وری هزینه ها
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است