استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در کشف تقلب صورتهای مالی
کد مقاله : 1010-FEMATH-FULL (R1)
نویسندگان:
اکبر زواری رضائی *1، بهزاد شیری2
1عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
2دانشجو
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین راه های افزایش کارایی و اثربخشی در کشف تقلبات مالی، استفاده از شیوه های جدید داده کاوی به منظور پیش بینی ریسک تقلب در صورتهای مالی می باشد. شبکه های عصبی مصنوعی یکی از تکنیک های نوین در کشف تقلبات مالی شرکتها می باشد. در این تحقیق با توجه به برخی از نارسایی های روشهای قبلی در کشف و شناسایی تقلبات در صورتهای مالی ، به ارائه شبکه های عصبی مصنوعی پرداخته ایم. این تحقیق در پی آن است که برای اولین بار در ایران به کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در کشف تقلب در صورت های مالی بپردازد. در این تحقیق به بررسی توانایی شبکه های عصبی مصنوعی ، در کشف تقلب پرداخته شده است. برای انجام تحقیق تعداد اعضای نمونه شامل 117 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی4 ساله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه های عصبی مصنوعی در 94.6 درصد تقلب را درست کشف می کند.
کلیدواژه ها:
شبکه عصبی مصنوعی ، کشف تقلب ، داده کاوی ، گزارشگری متقلبانه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است