ارسال مقاله کامل
1395-01-19

-  کاربرانی که چکیده آنها برای ارسال مقاله کامل پذیرفته شده است، در بازه زمانی تعیین شده مقاله کامل را با توجه به نمونه موجود در سایت همایش آماده کرده و ارسال نمایند.

- کاربرانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند مقاله کامل را با توجه به نمونه موجود در سایت همایش آماده کرده و ارسال نمایند. در این صورت، داوری نهایی براساس مقاله کامل صورت خواهد گرفت.


توجه: ارسال مقاله کامل فقط از طریق سایت همایش می باشد.