چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
08:30 تا 09:00
افتتاحیه
.
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
09:30 تا 10:30
سخنرانی
.
سخنرانی دکتر عبده تبریزی
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
10:30 تا 11:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
11:00 تا 11:45
سخنرانی
.
سخنرانی دکتر صفدری
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
11:45 تا 12:30
سخنرانی
.
سخنرانی دکتر دهناد
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
12:30 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
.
ناهار و نماز
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
14:00 تا 15:30
نشست تخصصی
برگزاری کارگاه 1
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
15:30 تا 16:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
16:00 تا 18:00
نشست تخصصی
میزگرد
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
08:30 تا 09:15
ارائه مقاله
دلاور خلفی
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
09:20 تا 10:05
ارائه مقاله
زنگنه
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
10:10 تا 10:40
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
10:40 تا 11:25
ارائه مقاله
صادق زاده
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
11:25 تا 12:10
ارائه مقاله
جهاندیده
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
12:10 تا 12:30
نشست تخصصی
کارگاه
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
12:30 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
ناهار و نماز
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
14:00 تا 15:30
نشست تخصصی
کارگاه
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
15:30 تا 16:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
16:00 تا 17:30
نشست تخصصی
کارگاه
پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395
17:30 تا 18:00
اختتامیه
اختتامیه همایش