کمیته اجرایی
عبدالرحیم بادامچی زاده
عضو کمیته اجرایی
دانشیار
پست الکترونیکی: femath [at] atu.ac.ir