ریاضیات مالی،  ریاضیات بیمه،  مهندسی مالی،  کاربرد ریاضیات در علوم انسانی،   بازارهای سرمایه،   مدیریت ریسک،    نظریه کنترل تصادفی در بازارهای مالی،  معادلات دیفرانسیل تصادفی.